Aktuellt

Den första aktiviteten på vårprogrammet 2018 måste tyvärr ställas in:

Lördag 20 januari kl 10.00 Med sikte på örnar

AKTIVITETEN ÄR INSTÄLLD!!

Kontakt: Sven Gustavi tel: 0701 706 421

Vårprogrammet 2018 fortsätter sedan med följande aktivitet

Lördag 10 februari kl 10.00 Fågelutflykt till Råån

Vad finns det för fåglar längs Råån så här års? Har vi tur kanske en strömstare eller kungsfiskare eller varför inte båda visar upp sig?
Samling vid parkeringen vid Raus kyrka. Varm klädsel och fika rekommenderas.

Kontakt: Richard Nilsson tel. 0731 802 219

 

HYGIENPRODUKTER – DEBATT (insändare i Helsingborgs Dagblad 2017-10-05)

Hög tid att sluta med att göra försök på människor

Djurförsök för att framställa hygienprodukter är numera förbjudna. Vi tycker att det är dags att sluta med försök på människor. Många tvålar, schampon, krämer, smink av olika slag, har ingredienser som kan ge kontaktallergi eller störa våra hormonsystem.

Hur kan man då veta om hygienprodukter och smink innehåller farliga ämnen? Det är svårt att förstå det finstilta i innehållsförteckningen – om du inte är kemist! Och tvärtemot vad många tror finns ingen myndighet som granskar hygienprodukter innan de börjar säljas. Kemikalieinspektion har fått ett uppdrag att under fyra år undersöka befintliga produkter.

Välj i första hand produkter märkta med Svanen eller Bra Miljöval, i andra hand ecocert, Cosmos Organic, Natrue eller EU-ecolabel. De finns i nästan alla dagligvarubutiker, även tvättmedel och diskmedel finns Svanen- eller Bra Miljöval-märkt.  Då får du produkter som är snälla mot din hud och mot naturen – allt hamnar ju i avloppsvattnet till slut! Du slipper högfluorerade ämnen som  PFAS (brandskum), hormonstörande och allergiframkallande ämnen. Dofter du gillar, kanske din medpassagerare får andnöd av. Välj parfymfritt!  Bra produkter är speciellt viktigt för barnen och om du är gravid. Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida. Där hittar du också recept på gör-det-själv-produkter.

Karin Nilsson Jungermann
Naturskyddsföreningen i Helsingborg

 

 

Kolonisterna får stöd av Naturskyddsföreningen

Läs hela vårt yttrande om Stadsplan 2017!

Bygg inga villor i Pålsjö naturreservat!

Pålsjö skog och områdena i anslutning till skogen hör till stadens främsta naturtillgångar och har stort värde för alla helsingborgare. Naturskyddsföreningen i Helsingborg har därför följt hela den långa process som föregått bildandet av Pålsjö naturreservat. Det har varit en alltigenom positiv upplevelse. Vid flera samrådsmöten, där såväl privatpersoner som organisationer med olika intressen av naturområdet fick goda tillfällen att yttra sig, upplevde vi hur stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän med stor kunskap och goda intentioner lade grunden för att Pålsjöområdet skulle inte bara bevaras utan dessutom förbättras. Intrycket förstärktes när vi fick ta del av det genomarbetade förslag som skickades ut för yttrande till bland många andra Naturskyddsföreningen. Vi gav vårt fulla stöd och bifall till planerna.

Nu har det – praktiskt taget av en tillfällighet – avslöjats att det är en helt annan plan än den vi och alla andra förelagts som antagits av kommunfullmäktige. I denna skuggplan står det kommunen fritt att bygga villor där vi alla trodde det skulle bli naturreservat.

Redan vid det första samrådsmötet ställde vi frågan om området söder om Pålsjö slott ingick i naturreservatet, eftersom vi insåg att detta kunde vara i farozonen för bostadsändamål. Vi fick lugnande besked: det enda bostadsbyggande som planerades var på marken söder om Senderöds koloniområde. I remissunderlaget fick vi det svart på vitt:

”Åkrar norr och söder om Pålsjö slott: landskapsbilden är av stort värde runt Pålsjö slott, varför det är angeläget att ytorna förblir mer eller mindre öppna. Långsiktigt mål: Åkrar med ekologisk odling, alternativt gräsmark med bete eller slåtter. På ytorna kan enstaka träd- och buskgrupper planteras som ger rumskänsla utan att skada öppenheten och utblickarna.”

Efter att vi alla under lång tid, gång efter gång, både muntligt och skriftligt, fått bekräftat att hela Pålsjöområdet skulle skyddas från exploatering, har stadsledningsförvaltningen i sista sekunden före beslutet i kommunfullmäktige gjort den ytterst kontroversiella förändringen att förvandla åkern söder om Pålsjö slott till villatomtsmark.

Handläggandet framstår som manipulativt. På detta sätt smögs förändringen igenom utan den debatt som man utan tvekan hade anledning att frukta. Frågan som inte kan undvikas är: fanns det hela tiden två parallella förslag: ett som man visste att alla skulle ställa upp bakom och ett som låg berett att dras fram ur rockärmen när alla var invaggade i trygghet? Var ens alla de politiker som godkände förslaget medvetna om vad som hände?

Tack vare några uppmärksamma privatpersoner, som tydligen inte delade vår tilltro till stadsledningen, har beslutet ändå överklagats till länsstyrelsen. För alla oss andra som vill överklaga är det för sent.

Stadsledningen har i tidningsintervju i HD 30 maj motiverat sitt agerande med att tomterna behövs för att locka företagsledare till staden och därmed skapa flera jobb.

Vi anser inte att detta argument är hållbart. Det finns i Helsingborg redan ett stort antal villor i attraktiva lägen för dem som så önskar och har råd. Att en företagare väljer att etablera sig på en viss ort är beroende av många andra faktorer, varav kan nämnas tillgång till bra barnomsorg och skolor, väl utbyggd infrastruktur, tillgång till bra lokaler och lämplig arbetskraft.

Hela den omfattande demokratiska process som vi alla tagit del i, alltifrån samrådsmötena till remissarbetet, framstår nu som ett spel för gallerierna med oss alla som naiva aktörer. Naturskyddsföreningen i Helsingborg ser allvarligt på det inträffade. Dels, givetvis, för att vi anser att det skulle vara djupt olyckligt att förvandla det känsliga området till villatomter. Men i lika hög grad för att agerandet undergräver demokratin och skadar förtroendet mellan medborgare och stadsledning.

Vi anser därför

att alla förändringar av den ursprungliga planen som gjorts ska redovisas öppet och tydligt.

att handläggningen av ärendet måste utsättas för granskning.

För Naturskyddsföreningen i Helsingborg

Richard Nilsson, ordförande

Christel Kvant, vice ordförande

Tom Svensson, sekreterare