Skrivelser

På denna sida återfinns yttranden och insändare i föreningens namn. Den senaste är

 

Synpunkter ang miljöprövning för serviceanläggningar och infrastruktur för Kemira Kemi AB

Från Naturskyddsföreningen i Helsingborg genom Karin Nilsson Jungermann.

Naturskyddsföreningen är en politiskt oberoende ideell riksförening.Vår förening är en av många lokalavdelningar.

 

Risk-och konsekvensanalys:

Kemira Kemi AB beviljades tillstånd 1979 för alla verksamheter enligt då gällande Miljöskyddslag. Enskilda verksamheter inom IPOS har efterhand prövats och fått egna tillstånd enlig uppdaterade Miljölagar. För stödverksamheterna inom IPOS som hamnen, energicentralen, deponier, mmm gäller fortfarande 1979 års tillstånd. En samlad bedömning av dessa samt av övriga fabriker inom Kemira /IPOS behövs, med utgångspunkt från 1979 som noll-läge.

 • Vatten – utsläpp

 

En samlad bedömning av utsläpp från alla på området befintliga verksamheter, vare sig de har egna tillstånd eller samlat, till vatten – till Öresund från hamnen, –  från flera  ställen som avrinning från asfaltytor/vägar, mm.

Utanför hamnen vid Grollegrund, Disken och Knähaken (naturreservat) och inne i hamnen finns ålgräsängar och blåmusselbankar, som är betydelsefulla för det marina livet. Hur mår fiskar i området? Hur på verkas badlivet söder om hamnen? Hur påverkas bottensediment? Finns här rester av giftiga kemikalier som kan påverka växt- och djurliv?

När kollades vattnet/bottensediment med avseende på allt detta?  Resultat?

Utsläpp från respektive fabrik, deponi, m fl, är också av intresse för att lokalisera speciellt allvarliga/ giftiga utsläpp.

Nolläge borde vara innan Kemira flyttades hit, dvs opåverkat vatten, utan fabriksutsläpp.

Hur har man garderat sig mot havshöjning?  Hur stor är höjningen jämfört med 1979?  Ett blåsigare klimat med kraftigare stormar, som kastar upp vatten på hamnområdet. Byggnation överlag läggs idag på mer än 3 m över nuvarande havsnivå –  vilka planer för hamnen och hela Kemira Kemi och IPOS – området har man?

 

 • Vatten – förbrukning

 

En stor del vattenledningsvatten = dricksvattenkvalitet (motsvarande 140 liter per anställd och dygn) förbrukas vid de olika fabrikerna till kylning. Om det blir stopp i vattenförsörjningen – vilken reservplan har man?  Stora ”förrådscylindrar” av vatten? Eller tar man in havsvatten? Är omkopplingen möjlig momentant, så att inte kylningen bryts? Tas havsvatten inne i hamnen eller utanför?

Likaså det avjoniserade vatten som i specialfall används för kylning – reserv??

Mycket vatten går säkert åt att hålla vägar/ytor rena inne på området – går detta vatten rakt ut i hamnen eller via reningsanläggning? Om detta vatten innehåller spill av kemikalier, borde det gå via rening.

 • Energi, transporter, buller, luftMaterial av olika slag till de olika fabrikerna transporteras huvudsakligen per lastbil/långtradare. Transporterna har ökat och planeras att öka, liksom även antal båtanlöp. – Har man undersökt möjlighet till omlastning innanför grindarna till eltransporter?Last går genom bebyggt område nära Kemira med ökande koldioxidutsläpp och avgaser. Bullernivån ökar med tyngre och längre fraktbilar. Likaså däcksslitage och vägslitage och dithörande partiklar. Finns mätningar och åtgärdsplaner? Endast bilar med släp räknas, varför? De utan släp bullrar, ger ut avgaser, sliter på vägar, osv. Skall också räknas in – men man kan redivisa separat och samlat för bättre koll.Vi utgår från att i Öresund godkända bränslen för fartyg används. Hur är mätvärden avgaser, koldioxid, kväveoxider, buller jämfört med 1979 ??Samlade buller- och utsläppsbidrag från hela området, samlade transporter in och ut från hela området – även båtledes – efterlyses.Övergå till mindre miljöskadliga bränslen? 

 

  1. Kemira bör ställa som krav på transportörer att de övergår till fossilbränslefria transporter år 2020.
  2. Kan de som bullrar mest, åtgärda detta? Släpper ut mest avgaser?
  3. Hur planerar man minska dessa från dagens till lägre, mer miljö-och klimatanpassade värden? Detta gäller även för att få minskad påverkan på människors hälsa.
  4. Men även här kan mer miljövänliga alternativ övervägas.
  5. Anlöp till hamnen planeras också att öka. Mycket av fartygsanlöpen gäller ej material till Kemira – (15-20%)- utan det är på ”genomfart”. Har man tillstånd till detta? Även dessa genererar buller, avgasutsläpp och speciellt då dygnet-om anlöp planeras.
  6. Frakt av råmaterial via järnväg till resp fabrik (och även från Kemira-området av färdiga produkter) ?
  7. En del energi produceras med naturgas. Förbrukningen har ökat, vilket ger ökade utsläpp av koldioxid. Hur transporteras naturgasen till Kemira-området? Var kommer den ifrån? Ledning från …, lastbilstransport?
 • Deponier Planeras gamla deponier få påökning? Vilka? Deponi efter vad? Och påökning med vad? Nya – bör grundas på typ av avfall, så att avfallet kan utnyttjas.

 

 1. Ordentliga höga avspärrningar ska finnas – betongbunkrar, t ex. Och att man har koll på vad som kan hända om havsvattnet stiger oväntat mycket.
 2. Innehåller deponierna ämnen som kan vara eftertraktansvärda – löna sig att ta vara på för framtida bruk? Antar att de då måste få tillstånd som verksamhet.
 3. De gamla ligger där de ligger. Har man koll på ev läckage? Jämförelseår 1979 alt när de/den lades upp. Koll att de inte berörs av havshöjning. I så fall – vad göra då?? Och vad släpper de i så fall ut i Öresund??
 • Ev flytt av deponier: NSR tog förr emot järnoxidavfall på en speciell tipp – där man nu, efter täckning, ska placera solceller.
 • Kan man tänka sig fortsatt samarbete med NSR, så att gamla deponier flyttas dit och att även det som skulle till ev nya deponier? Så slapp man alldeles risk för havshöjning och att havet drabbas av deponiers kemikalier. Pågår sådana samtal med NSR ?? 
 • Säkerhet,SabotageVad händer om personal i vaktkur angrips med aggressiv kemikalie, skjuts ned – eller skadas på annat sätt? Är de flera i vakten? Går automatiskt larm? Hur lätt är det för utomstående illasinnade att få reda på hur vaktrutiner sköts?Hur får man veta vad som skett och var? Larm till omkringboende?Vet all personal hur man larmar, räddar andra, skyddar sig själv?Vad sker om två lastbilar med varsina mkt reaktiva kemikalier krockar inne på området? Har man spärr så att sådant inte kan inträffa? Borde annars finnas. 

 

  1. Eftersom mycket är Seveso-klassad verksamhet har ni säkert åtgärder för detta. Men all verksamhet är inte det.
  2. Troligen har ni tänkt på allt detta, men en undran. Bör ju redovisas i en sammanställning av verksamheten och dess delar.
  3. Övas brandsläckning, räddning vid ev kem-utsläpp? Illasinnade angrepp?
  4. Om eldsvåda utbryter vid någon fabrik – vilka åtgärder sker omedelbart per automatik? Hur skyddas/räddas de som arbetar inne på fabrik? Utanför fabrik? I personalrum? På kontoret? Går larmet dit också?
  5. Risk för intrång, sabotage måste ingå i en samlad bedömning. Vilken/vilka fabriker har de mest åtråvärda/stöldbegärliga kemikalierna? Finns det möjlighet för utomstående att ta sig in på området, in till dessa lager ?? Vilka åtgärder finns? Vakt vid grind/infart – ja – men sönderklippta stängsel och intrång den vägen?? Går larm om så sker?
 • Övrigt:

 

 1. Eftersom Kemira kemi AB vid samrådet meddelat att man avser att följa Helsingborgs stad Livskvalitetsprogram, innebär detta exempelvis att – för alla verksamheter inom området:
 • Fasa ut fossila bränslen ur verksamheterna och ständigt minska sin användning av energi och påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv och verka för att den globala uppvärmningen kan stanna vid 1.5 graders målet.
 • Skapa hållbara och slutna kretslopp för jordbruk, energi, vatten, avlopp och avfall, med etablerade beteenden som förebygger spill och uppkomsten av avfall.
 • Främja pålitliga system för hållbara transporter och samdistribution av varor i och kring staden.
 • Köpa och upphandla varor och tjänster utifrån tydliga krav för en hållbar utveckling och systematiskt följa upp de kraven.
 • Främja och bidra till förekomsten av lösningar för delat ägande och gemensamanvändning av varor och tjänster.
 • Förebygga och hantera föroreningar i mark, luft och vatten och andra faktorer, som kan påverka människors hälsa och miljön negativt.
 • Vid uthyrning av lokaler framhålla de regler för hela området, som gäller enligt Helsingborgs stads Livskvalitetsprogram. Regler för transportertill och från området samt inom området, vattenförbrukning, energiförbrukning, avfall, mm.Sammanfattning
 • – Vi ser fram emot svar på frågor,
 • – en samlad miljökonsekvensbeskrivning av alla befintllga verksamheter inom IPOS och Kemira med åtgärder och bedömning av risk och säkerhet
 • – en samlad miljökonsekvensbeskrivning av alla befintliga verksamheter inom IPOS och Kemira beräknad på ”worst case” och ”risken för olycka” som en kombination av alla inblandade verksamheter inom området
 • – en samlad miljökonsekvensbeskrivning av alla befintliga verksamheter inom IPOS och Kemira med hänsyn till hälsoperspektiv för omkringboende och de som arbetar inne på området.

Helsingborg 2019-01-10
För Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Karin Nilsson Jungermann,
Frillestadsvägen 89, 25353 Påarp
Tel 0705346556 mail
kn_jungermann@yahoo.se

Sändes till

Alvin Paul, Kemira Kemi AB               alvin.paul@kemira.se
Linda Rosqvist, WSP Sverige AB       linda.rosqvist@wsp.com 

 

Äldre skrivelser:

Landborgsgaraget

Naturskyddsföreningen i Helsingborg har överklagat rivningsbeslutet för Rosenträdgården, fattat i stadsbyggnadsnämnden i december 2017. Rivningen av parken är första steget i genomförandet av den sk Landborgskopplingen, ett parkeringsgarage för 600 bilar som är preliminärt budgeterat till 400 miljoner kronor. Naturskyddsföreningen har medverkat i namninsamlingen för att få till stånd en folkomröstning om parkeringsgaraget.

Huggorm i Väla skog?

I en artikel i Helsingborgs Dagblad 2 februari om en pytonorm i Väla skog påstås vi ha svarat att det rör sig om en huggorm. Ett förtydligande har publicerats i HD 5 februari, och en ny version av artikeln har förts in i nätupplagan av artikeln. Mest upprörda är vi dock över att någon släpper ut ett djur som man har tröttnat på.

Kolonisterna får stöd av Naturskyddsföreningen

Läs hela vårt yttrande om Stadsplan 2017!

Bygg inga villor i Pålsjö naturreservat!

Pålsjö skog och områdena i anslutning till skogen hör till stadens främsta naturtillgångar och har stort värde för alla helsingborgare. Naturskyddsföreningen i Helsingborg har därför följt hela den långa process som föregått bildandet av Pålsjö naturreservat. Det har varit en alltigenom positiv upplevelse. Vid flera samrådsmöten, där såväl privatpersoner som organisationer med olika intressen av naturområdet fick goda tillfällen att yttra sig, upplevde vi hur stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän med stor kunskap och goda intentioner lade grunden för att Pålsjöområdet skulle inte bara bevaras utan dessutom förbättras. Intrycket förstärktes när vi fick ta del av det genomarbetade förslag som skickades ut för yttrande till bland många andra Naturskyddsföreningen. Vi gav vårt fulla stöd och bifall till planerna.

Nu har det – praktiskt taget av en tillfällighet – avslöjats att det är en helt annan plan än den vi och alla andra förelagts som antagits av kommunfullmäktige. I denna skuggplan står det kommunen fritt att bygga villor där vi alla trodde det skulle bli naturreservat.

Redan vid det första samrådsmötet ställde vi frågan om området söder om Pålsjö slott ingick i naturreservatet, eftersom vi insåg att detta kunde vara i farozonen för bostadsändamål. Vi fick lugnande besked: det enda bostadsbyggande som planerades var på marken söder om Senderöds koloniområde. I remissunderlaget fick vi det svart på vitt:

”Åkrar norr och söder om Pålsjö slott: landskapsbilden är av stort värde runt Pålsjö slott, varför det är angeläget att ytorna förblir mer eller mindre öppna. Långsiktigt mål: Åkrar med ekologisk odling, alternativt gräsmark med bete eller slåtter. På ytorna kan enstaka träd- och buskgrupper planteras som ger rumskänsla utan att skada öppenheten och utblickarna.”

Efter att vi alla under lång tid, gång efter gång, både muntligt och skriftligt, fått bekräftat att hela Pålsjöområdet skulle skyddas från exploatering, har stadsledningsförvaltningen i sista sekunden före beslutet i kommunfullmäktige gjort den ytterst kontroversiella förändringen att förvandla åkern söder om Pålsjö slott till villatomtsmark.

Handläggandet framstår som manipulativt. På detta sätt smögs förändringen igenom utan den debatt som man utan tvekan hade anledning att frukta. Frågan som inte kan undvikas är: fanns det hela tiden två parallella förslag: ett som man visste att alla skulle ställa upp bakom och ett som låg berett att dras fram ur rockärmen när alla var invaggade i trygghet? Var ens alla de politiker som godkände förslaget medvetna om vad som hände?

Tack vare några uppmärksamma privatpersoner, som tydligen inte delade vår tilltro till stadsledningen, har beslutet ändå överklagats till länsstyrelsen. För alla oss andra som vill överklaga är det för sent.

Stadsledningen har i tidningsintervju i HD 30 maj motiverat sitt agerande med att tomterna behövs för att locka företagsledare till staden och därmed skapa flera jobb.

Vi anser inte att detta argument är hållbart. Det finns i Helsingborg redan ett stort antal villor i attraktiva lägen för dem som så önskar och har råd. Att en företagare väljer att etablera sig på en viss ort är beroende av många andra faktorer, varav kan nämnas tillgång till bra barnomsorg och skolor, väl utbyggd infrastruktur, tillgång till bra lokaler och lämplig arbetskraft.

Hela den omfattande demokratiska process som vi alla tagit del i, alltifrån samrådsmötena till remissarbetet, framstår nu som ett spel för gallerierna med oss alla som naiva aktörer. Naturskyddsföreningen i Helsingborg ser allvarligt på det inträffade. Dels, givetvis, för att vi anser att det skulle vara djupt olyckligt att förvandla det känsliga området till villatomter. Men i lika hög grad för att agerandet undergräver demokratin och skadar förtroendet mellan medborgare och stadsledning.

Vi anser därför

att alla förändringar av den ursprungliga planen som gjorts ska redovisas öppet och tydligt.

att handläggningen av ärendet måste utsättas för granskning.

För Naturskyddsföreningen i Helsingborg

Richard Nilsson, ordförande

Christel Kvant, vice ordförande

Tom Svensson, sekreterare

 

HYGIENPRODUKTER – DEBATT (insändare i Helsingborgs Dagblad 2017-10-05)

Hög tid att sluta med att göra försök på människor

Djurförsök för att framställa hygienprodukter är numera förbjudna. Vi tycker att det är dags att sluta med försök på människor. Många tvålar, schampon, krämer, smink av olika slag, har ingredienser som kan ge kontaktallergi eller störa våra hormonsystem.

Hur kan man då veta om hygienprodukter och smink innehåller farliga ämnen? Det är svårt att förstå det finstilta i innehållsförteckningen – om du inte är kemist! Och tvärtemot vad många tror finns ingen myndighet som granskar hygienprodukter innan de börjar säljas. Kemikalieinspektion har fått ett uppdrag att under fyra år undersöka befintliga produkter.

Välj i första hand produkter märkta med Svanen eller Bra Miljöval, i andra hand ecocert, Cosmos Organic, Natrue eller EU-ecolabel. De finns i nästan alla dagligvarubutiker, även tvättmedel och diskmedel finns Svanen- eller Bra Miljöval-märkt.  Då får du produkter som är snälla mot din hud och mot naturen – allt hamnar ju i avloppsvattnet till slut! Du slipper högfluorerade ämnen som  PFAS (brandskum), hormonstörande och allergiframkallande ämnen. Dofter du gillar, kanske din medpassagerare får andnöd av. Välj parfymfritt!  Bra produkter är speciellt viktigt för barnen och om du är gravid. Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida. Där hittar du också recept på gör-det-själv-produkter.

Karin Nilsson Jungermann
Naturskyddsföreningen i Helsingborg

 

Kemira Kemi AB

Januari 2019 Synpunkter på Miljöprövning för serviceanläggningar och infrastruktur.

 

Klimat

Augusti 2018 Debattartikel Helsingborgs Dagblad under Min Mening.

 

Mejeritomten

Mars 2018 Yttrande över detaljplan.