Yttranden

Mejeritomten

Föreningen har till Stadsbyggnadsnämnden lämnat ett yttrande om den planerade exploateringen av Mejeritomten.

Landborgsgaraget

Naturskyddsföreningen i Helsingborg har överklagat rivningsbeslutet för Rosenträdgården, fattat i stadsbyggnadsnämnden i december 2017. Rivningen av parken är första steget i genomförandet av den sk Landborgskopplingen, ett parkeringsgarage för 600 bilar som är preliminärt budgeterat till 400 miljoner kronor. Naturskyddsföreningen har medverkat i namninsamlingen för att få till stånd en folkomröstning om parkeringsgaraget.

Huggorm i Väla skog?

I en artikel i Helsingborgs Dagblad 2 februari om en pytonorm i Väla skog påstås vi ha svarat att det rör sig om en huggorm. Ett förtydligande har publicerats i HD 5 februari, och en ny version av artikeln har förts in i nätupplagan av artikeln. Mest upprörda är vi dock över att någon släpper ut ett djur som man har tröttnat på.

Kolonisterna får stöd av Naturskyddsföreningen

Läs hela vårt yttrande om Stadsplan 2017!

Bygg inga villor i Pålsjö naturreservat!

Pålsjö skog och områdena i anslutning till skogen hör till stadens främsta naturtillgångar och har stort värde för alla helsingborgare. Naturskyddsföreningen i Helsingborg har därför följt hela den långa process som föregått bildandet av Pålsjö naturreservat. Det har varit en alltigenom positiv upplevelse. Vid flera samrådsmöten, där såväl privatpersoner som organisationer med olika intressen av naturområdet fick goda tillfällen att yttra sig, upplevde vi hur stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän med stor kunskap och goda intentioner lade grunden för att Pålsjöområdet skulle inte bara bevaras utan dessutom förbättras. Intrycket förstärktes när vi fick ta del av det genomarbetade förslag som skickades ut för yttrande till bland många andra Naturskyddsföreningen. Vi gav vårt fulla stöd och bifall till planerna.

Nu har det – praktiskt taget av en tillfällighet – avslöjats att det är en helt annan plan än den vi och alla andra förelagts som antagits av kommunfullmäktige. I denna skuggplan står det kommunen fritt att bygga villor där vi alla trodde det skulle bli naturreservat.

Redan vid det första samrådsmötet ställde vi frågan om området söder om Pålsjö slott ingick i naturreservatet, eftersom vi insåg att detta kunde vara i farozonen för bostadsändamål. Vi fick lugnande besked: det enda bostadsbyggande som planerades var på marken söder om Senderöds koloniområde. I remissunderlaget fick vi det svart på vitt:

”Åkrar norr och söder om Pålsjö slott: landskapsbilden är av stort värde runt Pålsjö slott, varför det är angeläget att ytorna förblir mer eller mindre öppna. Långsiktigt mål: Åkrar med ekologisk odling, alternativt gräsmark med bete eller slåtter. På ytorna kan enstaka träd- och buskgrupper planteras som ger rumskänsla utan att skada öppenheten och utblickarna.”

Efter att vi alla under lång tid, gång efter gång, både muntligt och skriftligt, fått bekräftat att hela Pålsjöområdet skulle skyddas från exploatering, har stadsledningsförvaltningen i sista sekunden före beslutet i kommunfullmäktige gjort den ytterst kontroversiella förändringen att förvandla åkern söder om Pålsjö slott till villatomtsmark.

Handläggandet framstår som manipulativt. På detta sätt smögs förändringen igenom utan den debatt som man utan tvekan hade anledning att frukta. Frågan som inte kan undvikas är: fanns det hela tiden två parallella förslag: ett som man visste att alla skulle ställa upp bakom och ett som låg berett att dras fram ur rockärmen när alla var invaggade i trygghet? Var ens alla de politiker som godkände förslaget medvetna om vad som hände?

Tack vare några uppmärksamma privatpersoner, som tydligen inte delade vår tilltro till stadsledningen, har beslutet ändå överklagats till länsstyrelsen. För alla oss andra som vill överklaga är det för sent.

Stadsledningen har i tidningsintervju i HD 30 maj motiverat sitt agerande med att tomterna behövs för att locka företagsledare till staden och därmed skapa flera jobb.

Vi anser inte att detta argument är hållbart. Det finns i Helsingborg redan ett stort antal villor i attraktiva lägen för dem som så önskar och har råd. Att en företagare väljer att etablera sig på en viss ort är beroende av många andra faktorer, varav kan nämnas tillgång till bra barnomsorg och skolor, väl utbyggd infrastruktur, tillgång till bra lokaler och lämplig arbetskraft.

Hela den omfattande demokratiska process som vi alla tagit del i, alltifrån samrådsmötena till remissarbetet, framstår nu som ett spel för gallerierna med oss alla som naiva aktörer. Naturskyddsföreningen i Helsingborg ser allvarligt på det inträffade. Dels, givetvis, för att vi anser att det skulle vara djupt olyckligt att förvandla det känsliga området till villatomter. Men i lika hög grad för att agerandet undergräver demokratin och skadar förtroendet mellan medborgare och stadsledning.

Vi anser därför

att alla förändringar av den ursprungliga planen som gjorts ska redovisas öppet och tydligt.

att handläggningen av ärendet måste utsättas för granskning.

För Naturskyddsföreningen i Helsingborg

Richard Nilsson, ordförande

Christel Kvant, vice ordförande

Tom Svensson, sekreterare