Föreningen

Naturskyddsföreningen i Helsingborg
c/o Sven Gustavi
Jönköpingsgatan 40A
252 52 Helsingborg

 

Föreningen har en lång historia:

Hälsingborgs Botaniska Förening 1932-1981.

Sedan 1981 har föreningen varit en krets under Svenska Naturskyddsföreningen.

Föreningen Helsingborgstraktens Natur 1981-2012.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg 2012-

 


Stadgar för Naturskyddsföreningen i Helsingborg

fastställda vid kretsstämman 2015-03-19.

 

Naturskyddsföreningen i Helsingborg är Svenska Naturskyddsföreningens lokala krets verksam i Helsingborgs kommun.

 

 • 1 Ändamål och organisation

Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande benämnd Naturskyddsföreningen – är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är organiserad i kretsar, länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får vara oförenligt med Naturskyddsföreningens stadgar. Vid tolkningstvist äger Naturskyddsföreningens stadgar företräde. Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och verksamhet.

 

 • 2 Verksamhet – riksföreningen

Naturskyddsföreningen ska:

verka för att hos människor väcka och under­hålla känslan för naturen och dess värden,

verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,

väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

 

 • 3 Medlemmar

Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Helsingborg (i det följande benämnd kretsen) är de av Naturskyddsföreningens medlemmar som är bosatta inom kretsens verksamhetsområde. Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets och sådan övergång gäller från det datum som riksföreningen bekräftar.

Juridiska personer som är medlemmar i föreningen tillhör den krets inom vars verksamhetsområde de har sitt säte.

Föreningen kan efter styrelsens beredning till hedersledamot kalla person, som gjort sig särskilt förtjänt därav. Denne är befriad från medlemsavgift.

 

 • 4 Verksamhet – kretsen

Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Kretsen handhar sina egna angelägen­heter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Kretsen kan inte utan godkännande av riksföreningens styrelse uppta särskilda medlemsavgifter av sina medlemmar. Krets har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t ex prenumeration på kretstidskrift.

Föreningen har den 10 mars 1982 beslutat att instifta en fond med namnet ”Hervid Vallins minnesfond”. Dess ändamål skall huvudsakligen vara att främja vetenskaplig forskning och undervisning enligt särskilda fondstadgar. Föreningen är huvudman för fonden.

 

 • 5 Kretsstämma

Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman som består av de fysiska personer som är med­lemmar i kretsen. Stämmodeltagare får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmopresidiet om jäv föreligger.

 

 • 6 Rösträtt och omröstning

Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring, se § 17, avseende upplösning, se § 18. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon närvarande röstberättigad medlem så begär.

Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

 

 • 7 Valbarhet

Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen, dock ej kretsens revisorer eller anställda inom kretsen, med undantag för arvoderad styrelseledamot. Till styrelseledamot får ej heller utses ledamot i valberedningen. Till ledamot i valberedningen får ej heller utses ledamot av kretsens styrelse eller till denne närstående person.

 

 • 8 Tidpunkt och kallelse

Ordinarie kretsstämma hålls under mars månad. Dag och plats för stämma ska meddelas medlemmarna senast 10 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.

 

 • 9 Vid ordinarie kretsstämma ska förekomma:
 1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 2. val av ordförande för stämman
 3. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
 4. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
 5. styrelsens verksamhetsberättelse
 6. revisorernas berättelse
 7. fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse
 8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 9. fastställande av verksamhetsplan
 10. ärenden rörande Hervid Vallins minnesfond a. fondens förvaltnings- och verksamhetsberättelser och deras fastställande b. frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning c. val av föreningens ledamöter i fondens styrelse för en mandattid av två år
 11. beslut om antalet styrelseledamöter
 12. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen för en mandattid av ett år
 13. val av övriga styrelseledamöter för en mandattid av två år
 14. eventuella fyllnadsval
 15. val av två revisorer och en revisorssuppleant för en mandattid av ett år
 16. val av valberedning
 17. information om länsstämma, kretsråd, riksstämma eller rikskonferens
 18. ärenden som styrelsen förelägger stämman
 19. ärenden som väckts genom motion
 20. övriga frågor
 21. stämmans avslutande

 

 • 10 Extra kretsstämma

Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar eller minst en tiondel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

 • 11 Motioner

Motionsrätt har enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. Motion ska lämnas skriftligen till kretsstyrelsen före den 15 februari.

Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

 

 • 12 Styrelse

Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst fem ledamöter varav en ordförande.

Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen om de är organiserade inom kretsens verksamhetsområde.

 

 • 13 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen äger att inom sig utse ett arbetsutskott, bestående av ordföranden och ytterligare två ledamöter. Utskottet har beslutsrätt i delegerade frågor, då minst två ledamöter är närvarande.

 

 • 14 Firmateckning

Kretsens firma tecknas i den ordning kretsstyrelsen beslutar.

 

 • 15 Verksamhetsår och räkenskaper

Kretsens verksamhetsår är kalenderår.

Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari månad för granskning.

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.

 

 • 16 Verksamhetsberättelse

Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli.

 

 • 17 Stadgeändring

För ändring av kretsens stadgar krävs 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. När kretsens stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.

Ändring av stadgarna för Hervid Vallins minnesfond kan ske genom beslut på två varandra följande kretsstämmor med minst två tredjedels majoritet på varje.

 

 • 18 Upplösning

Krets kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet. En krets kan vid behov även upplösas av riksstyrelsen efter bifall från länsförbundet om sådant finns.