Mejeritomten Yttrande

Mars 2018 Yttrande över detaljplan avseende Mejeritomten Till stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg Yttrande över samrådshandling Dnr 68/2017 avseende detaljplan för fastigheten Filborna 28:3 m.fl., Olympia. —————————————————————————————— Naturskyddsföreningen i Helsingborg har tagit del av samrådshandling avseende bebyggelse av den s.k. Mejeritomten på Olympia och vill anföra följande. Planen avser att skapa en tät bebyggelse med cirka 760 nya bostäder, […]

Läs mer

Stadsplan 2017

Kolonisterna får stöd av Naturskyddsföreningen. Läs hela vårt yttrande om Stadsplan 2017!   Helsingborg står inför en omfattande förtätning, föranledd av ökad efterfrågan på bostäder. Eftersom staden dessutom är omgiven av högklassig odlingsjord är det inte längre försvarbart att låta nya bostadsområden breda ut sig i stadens omgivningar. Alternativet blir att förtäta befintlig bebyggelse. Naturskyddsföreningen i Helsingborg […]

Läs mer