Skydda Tuppens koloniområde

Koloniområdet Tuppen på Raus Plantering ligger intill Råå ljung – ett av Helsingborgs viktigaste habitat för de hotade vildbina. Naturskyddsföreningen anser det är viktigt att skydda koloniområdet, där vildbina kan finna sin föda bland fruktträd, bärbuskar och blommor. Vi motsätter oss därför planerna på att ta bort koloniområdet för att bygga bostäder på området.

Läs mer

Yttrande om Översiktsplan 2021

Inte så mycket, inte så fort! Naturskyddsföreningen i Helsingborg ifrågasätter Översiktsplan 2021:s målsättning att öka folkmängden till 200.000 och ett alltför accelererat bostadsbyggande. ”Det finns inga godtagbara skäl för att bygga på högklassig åkerjord. Och en förtätning som innebär att man offrar grönområden är inte en bra förtätning.”  Naturskyddsföreningen efterlyser i stället en satsning på […]

Läs mer

Ta ansvar för klimatet: rösta nej till försäljning av Öresundskraft den 12 januari!

Ingen behöver längre tvivla på att klimatförändringarna utgör ett hot mot livet på jorden. Skogsbränder, torka, uteblivna skördar, översvämningar – den rubbade balansen är redan ett faktum över hela världen, även i Sverige. Naturskyddsföreningen i Helsingborg anser att det är ett stort och allvarligt misstag att i detta läge vilja sälja ut det viktigaste redskap […]

Läs mer

Bevara våra grönområden

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad lördag 25 maj 2019. Helsingborgs grönområden har stor betydelse för såväl den biologiska mångfalden, klimatet som det mänskliga välbefinnandet. Därför ser vi i Naturskyddsföreningen med oro på hur de allt mera verkar ses som möjliga exploateringsytor för det intensiva byggande som pågår. I stort sett vartenda grönområde i stan har […]

Läs mer

Kemira Kemi AB

Januari 2019 Synpunkter på Miljöprövning för serviceanläggningar och infrastruktur. Synpunkter ang miljöprövning för serviceanläggningar och infrastruktur för Kemira Kemi AB Från Naturskyddsföreningen i Helsingborg genom Karin Nilsson Jungermann. Naturskyddsföreningen är en politiskt oberoende ideell riksförening.Vår förening är en av många lokalavdelningar. Risk-och konsekvensanalys: Kemira Kemi AB beviljades tillstånd 1979 för alla verksamheter enligt då gällande Miljöskyddslag. […]

Läs mer

Synpunkter ang miljöprövning för serviceanläggningar och infrastruktur för Kemira Kemi AB

Från Naturskyddsföreningen i Helsingborg genom Karin Nilsson Jungermann. Naturskyddsföreningen är en politiskt oberoende ideell riksförening.Vår förening är en av många lokalavdelningar.   Risk-och konsekvensanalys: Kemira Kemi AB beviljades tillstånd 1979 för alla verksamheter enligt då gällande Miljöskyddslag. Enskilda verksamheter inom IPOS har efterhand prövats och fått egna tillstånd enlig uppdaterade Miljölagar. För stödverksamheterna inom IPOS […]

Läs mer

Mejeritomten Yttrande

Mars 2018 Yttrande över detaljplan avseende Mejeritomten Till stadsbyggnadsnämnden i Helsingborg Yttrande över samrådshandling Dnr 68/2017 avseende detaljplan för fastigheten Filborna 28:3 m.fl., Olympia. —————————————————————————————— Naturskyddsföreningen i Helsingborg har tagit del av samrådshandling avseende bebyggelse av den s.k. Mejeritomten på Olympia och vill anföra följande. Planen avser att skapa en tät bebyggelse med cirka 760 nya bostäder, […]

Läs mer

Landborgsgaraget

Naturskyddsföreningen i Helsingborg har överklagat rivningsbeslutet för Rosenträdgården, fattat i stadsbyggnadsnämnden i december 2017. Rivningen av parken är första steget i genomförandet av den sk Landborgskopplingen, ett parkeringsgarage för 600 bilar som är preliminärt budgeterat till 400 miljoner kronor. Naturskyddsföreningen har medverkat i namninsamlingen för att få till stånd en folkomröstning om parkeringsgaraget.

Läs mer