Stadsplan 2017

Kolonisterna får stöd av Naturskyddsföreningen. Läs hela vårt yttrande om Stadsplan 2017!

 

Helsingborg står inför en omfattande förtätning, föranledd av ökad efterfrågan på bostäder. Eftersom staden dessutom är omgiven av högklassig odlingsjord är det inte längre försvarbart att låta nya bostadsområden breda ut sig i stadens omgivningar. Alternativet blir att förtäta befintlig bebyggelse.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg vill framföra följande generella
synpunkter:
Framtida bostadsbyggande måste ske utan att befintliga grönområden offras. De ekosystemtjänster som våra grönområden utför kan inte överskattas.

Träd och annan grönska tar upp koldioxid från luften och avger syre och fukt. Grönskan fångar upp stoft från biltrafiken och andra föroreningskällor. Under sommaren kan träden med sina löv samla upp 30 – 40 procent av stoftet i stadsluften.

Träd suger upp vatten och motverkar erosion. Trädens rötter suger upp stora mängder vatten och förhindrar översvämningar och ger stabilitet i marken. Detta tillhör de ekosystemtjänster som kan översättas i intjänade pengar, eftersom översvämningar och markerosion är förenade med stora kostnader. Problem som vi kan räkna med ökar med klimatförändringarna. Forskare vid SLU har beräknat att träden i Malmö under ett år bidragit till att 172.500 kubikmeter vatten inte belastade dagvattensystemet. (Cecil Konijnendijk m.fl).

Träd har betydelse för den fysiska och psykiska hälsan. Det finns åtskillig forskning som visar på grönskans stora betydelse för både upplevd och faktisk hälsa. Barn som vistas i klassrum med gröna växter har mindre huvudvärk och magont; patienter som har utsikt mot träd från fönstret i sin sjuksal tillfrisknar snabbare; adrenalinhalt och blodtryck sjunker till hälsosamma nivåer när vi vistas i gröna miljöer, i synnerhet i lövskog. Gröna miljöer i bostadsområdena stimulerar också till utomhuslek, vilket har stor betydelse för barns utveckling.

Träd och gröna miljöer utgör förutsättningen för biologisk mångfald. För fåglar, insekter och mindre däggdjur som ekorrar, igelkottar, fladdermöss m.fl. är träden och buskagen en förutsättning för fortsatt liv. Bostadsområden med tillgång till träd och buskage inrymmer oftast ett rikt och varierat liv som har ett värde i sig förutom att det är en källa till glädje och kunskap för dem som bor där.

Träden ger skugga, vindskydd och lagrar koldioxid och är därmed det viktigaste vi har inför en klimatförändring som är en realitet.

Det finns alltså många mycket goda skäl för oss att vara rädda om de träd och gröna miljöer vi har och dessutom se till att skapa flera. Naturskyddsföreningen i Helsingborg vill därför framhålla vikten av att dessa stora och viktiga värden bevaras och helst även utvecklas när nya bostäder planeras. Vi förordar därför att kommande förtätning sker på redan hårdgjorda ytor. Av samma skäl motsätter vi oss de förslag som innebär att koloniområden i Helsingborg ska rivas för att bebyggas med bostäder.

Förutom att koloniområdena har stor social betydelse spelar dessa uppvuxna, rika gamla trädgårdsmiljöer en stor roll för den biologiska mångfalden och är viktiga livsmiljöer för fåglar, vildbin, humlor och andra insekter.

Naturskyddsföreningen i Helsingborg anser att förtätningen inte bör ske i en större omfattning än att dessa viktiga miljövärden kan bevaras. En så stor ökning av befolkningsmängden som planeras innebär också storapåfrestningar på ett redan otillräckligt avloppsnät. Helsingborg har redan allvarliga problem med havsmiljön, vilket bland annat innebär att badvattnet alltför ofta klassats som otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Resurser måste satsas på ombyggnad av avloppssystemet innan det utsätts för ännu större påfrestningar av ett ökat befolkningstryck.

I ett större perspektiv står vi inför klimatförändringar som ställer stora och nya krav på samhällsplaneringen. De innebär bland annat en kalkylerad höjning av havsnivån. Vi vill understryka vikten av att byggplanerna för framtiden utformas med förutseende inför dessa nya förutsättningar, vilket kräver samarbete med såväl klimatforskare som annan forskning gällande byggteknologi, energianvändning, trafiklösningar med mera.

Helsingborg den 19 september 2016
För Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Christel Kvant
Vice ordförande
Christel.kvant@telia.com

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.