Strandskydd för bäcken bakom den blivande båthallen på Örby ängar!

Naturskyddsföreningen hävdar regelmässiga minst tio meters avstånd för att skydda ål, grodor, salamandrar och annat vattenliv i bäcken.

Begäran om tillsyn av miljönämnden ställd från Naturskyddsföreningen Helsingborg Diarienummer: 403-22865-2020
Gällande Bygglovet: Båtskjulet 1, på Råå i Helsingborgs kommun.
Sydmarin AB har nyligen beviljats ett bygglov för uppförandet av båthall på fastigheten ”Båtskjulet 1” på Råå.
Strandskydd av bäcken
Bäcken bakom fastigheten ”Båtskjulet 1” omfattas av det generella strand-skyddet enligt 7 kap. 13-15 §§ miljöbalken. Såvitt framkommet har detta strandskydd inte upphävts. Därför strider bygglovet mot strandskydds-bestämmelserna.
Allt rinnande vatten i Sverige omfattas av strandskydd. Bäcken längs med fastigheten ”Båtskjulet 1” är rinnande året runt och vattnar av våtmarken intill. Bäcken svämmar över/breder ut sig upprepade gånger varje vinter och blir upp till 40 meter bred.
Bäcken har alltså en mycket större utbredning än sin ordinarie bäckfåra på ca 4 meter. Detta sker alltid i samband med högt vattenstånd i Råån pga starka västliga vindar ibland i samband med riklig nederbörd. Bäckens vatten kan då inte rinna ut i Råån samtidigt som Rååns vatten trycks upp i bäcken. Bäcken har ett stort behov av strandskydd då den hyser många skyddsvärda organismer så som ål, salamander, paddor, grodor och öring. Häger fiskar regelbundet i
bäcken och många fåglar och fladdermöss föder upp sina ungar i direkt anslutning till bäcken och dess våtmark. Insekter som, idag starkt hotade, vildbin och humlor samlar livsnödvändig nektar och pollen från bl.a sälg och ris av björnbär och hallon i denna glänta i västerläge. Dessutom ligger bäcken i gränsen för Örby ängars naturreservat ochvi erfar att stadens tjänstemän för närvarande är delade i tolkningen om den faktiskt tillhör naturreservatet. När detaljplanen utformades för Båtskjulet 1 fastslogs att denna bäck är värdefull och ska ”räddas” från byggnaden. Men trots det är det planerat att Sydmarin AB ska bygga en 10 meter hög och 75 meter lång byggnad vilken börjar i
själva bäckfåran. Strandskyddet av bäcken är då helt tillintetgjort och byggnaden förstör till och med själva bäcken.
När staden bildade naturreservatet Örby ängar bestämdes syftet att:
• bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och rekreationsområde med höga natur- och kulturmiljövärden.
• uppnå lokala och nationella miljömål, främst ett rikt växt och djurliv.

Bäcken i fråga är den första bäcken som ål och öring stöter på när de vandrar upp i Råån och den leder dem till hela våtmarksområdet på Örby ängars naturreservat. Därmed är den av hög prioritet för Rååns vattenråd som bl.a. ansvarar för naturvård och det rörliga friluftslivets intressen och nyttjande av ån. Fastigheten, Båtskjulet 1, är sedan ett år tillbaka uthyrd från Helsingborgs stad till båthallsbyggarna. Redan innan startbesked har getts så har byggnation förberetts. Alla, ca 40 st träd i själva bäckfåran (se bilder nedan), 40-50 år gamla och 10-12 meter höga, har avverkats och transporterats bort tillsammans med dess rotsystem. På plats och bevittnade, längs denna sträcka på 120 meter, fanns då flera representanter från Naturskyddsföreningen, Jordens vänner, boenden och SVT. Även en stor mängd stenbumlingar, som tidigare markerat gräns mellan fastighet och naturreservatets bäck, har nyligen schaktats bort av Sydmarin AB vilket har dokumenterats. Grova provgrävningar, med grävskopa, i bäckfåran har också utförts för att utreda möjligheterna att förankra båthallen här.
Dispens från strandskydd
I miljöbalken står det ordagrant att om strandskydd ska upphävas så måste goda livsvillkor för växt- och djurliv bevaras. Hur rimmar det med att ge tillstånd till att avverka växtlighet och förstöra livsmiljöer för starkt skyddade organismer? Ett avlägsnande av träds rotverk i anslutning till en bäckfåra kan inte bara innebära en riskför att bäcken ändrar sitt lopp. Där vattnet rinner genom delar av rotverket erbjuds nämligen skydd för de fiskar/smådjur som finns i vattnet. Här sker också en produktion av små organismer som utgör mat för organismer högre upp i näringskedjan, tex fiskar och groddjur.
För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Ett av flera syften med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Som jämförelse har Helsingborgs stad nyligen beviljat bygglov för bostäder längs Lussebäcken på Råå, intill Cedergrens gamla plantskola. Kravet från staden var då att 10 meter lämnas mellan bäck och bygge för bäckens översvämning och för allmänhet att ströva på. Detta krav är också något som Rååns vattenråd alltid tillämpar, även längs bäckar, på tex jordbruksfastigheter, vilka rinner ut i Råån.
Själva båthallen hindrar folk helt från att ströva längs med bäcken och naturreservatet men även från att ta sig till naturreservatet, trots så kallade ”gröna släpp” vilka beskrivs förskönande i detaljplanen. Det är istället förenat med stor risk att passera vid dessa områden där verksamhet frekvent ska bedrivas med tunga transportfordon för båtar.
Hela sträckan längs naturreservatets bäck på 120 meter blir därför helt otillgänglig för allmänheten.
Länsstyrelsen beslutar om dispens enligt mIljöbalken 7 kapitlet
Gällande naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växt- skyddsområden, miljöskyddsområden, natura 2000-områden, landskapsbildskyddsområden och vattenskyddsområden kan bara länsstyrelsen besluta om dispens. Vi hävdar att bäcken är en del av Naturreservatet Örby ängar och omgivningarna kan anses vara kulturreservat eller med höga kulturmiljövärden, som Helsingborgs stad själv beskriver det.
När dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område ska en fri passage, som är minst några tiotal meter bred, alltid lämnas för allmänheten.
Passagen ska vara så bred att allmänheten obehindrat kan gå utmed stranden, i det här fallet bäckens strand. Den fria passagen ska också finnas för att goda livsvillkor för växtoch djurlivet ska bevaras. Därför tillämpar också Helsingborgs stad ett skyddsavstånd till rinnande vattendrag på 10 meter. Detta har vi på NaturskyddsföreningenHelsingborg fått bekräftat efter kontakt med Claes Nihlen på miljöförvaltningen, Helsingborgs stad. Detta minimala skyddsavstånd finns dessutom nertecknat i Helsingborgs stadsplan från 2017, att generellt följa.
Skyddsavståndet är reglerat i enlighet med strandskyddslagen men också för att undvika byggande i vatten. Annars kan det vara fråga om vattenverksamhet, d.v.s.byggande i vatten. Vattenområdet är då definierat som upp till högsta förutsägbara nivå och inte bara gällande tex bäckars lågvattenfåra. Det är länsstyrelsen som ger tillstånd för vattenverksamheter.
Vi hävdar att en byggnation av båthallen på fastighet Båtskjulet 1 är just ”vattenverksamhet”. Anledningarna är följande:
1. Den allmänna vetskapen om bäckens stora utbredningsområde vilket är
dokumenterat med fotografering under många år.
2. Exploatörerna dvs båthallsbyggarna, Sydmarin AB och Helsingborgs stad har också kunskap om denna årliga översvämning från bäcken, från östra sidan men även från havet på västra sidan om bygget. Därför finns det ställda krav på att översvämningsskydda båthallen enligt detaljplan och bygglov. För att strandskyddet ska kunna upphävas måste två förutsättningar vara uppfyllda:
• det ska finnas särskilda skäl, och
• intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre än strandskyddsintresset.
I miljöbalken anges de sju särskilda skäl som finns för att upphäva strandskyddet. Det är endast dessa skäl som är giltiga i bedömningen. Vi anser inte att något av dessa skäl är uppfyllda. Inte heller har Sydmarin eller Helsingborgs stad, i varken detaljplan eller bygglov nämnt att det finns en önskan att upphäva strandskyddet på bäcken. Om en sådan önskan finns måste särskilda skäl anges. Men strandskyddet är generellt 100 meter och det är inte ens tillåtet att upphäva strandskyddet, eller ge dispens från strandskyddet, för den del av stranden som behövs för att allmänheten ska kunna passera. Som minsta möjliga krav, från oss på Naturskyddsföreningen, måste ett skyddsavstånd på 10 meter upprättas väster om bäcken mellan bäcken och båthallen såsom generellt följs av Helsingborgs stad.
Beslut om vilka av kommunens vattendrag som idag får behålla sina strandskydd eller inte framstår för oss som godtyckliga och i detta aktuella fall verkar det som att stadens beslutande har stucket sina huvuden i sanden. Vi ser inte heller att det finns giltiga skäl att låta strandskyddet upphävas för detta bygge.
Helsingborgs Naturskyddsförening har som uppgift att skydda Helsingborgs natur och behöver svar på stadens syn på nämnda bäcks strandskydd samtidigt som vi begär en tillsyn av Miljönämnden.
Undertecknat
Naturskyddsföreningen Helsingborg
Tobias Olofsson (textförfattare), t.c.olofsson@gmail.com
Christel Kvant (ordförande), christel.kvant@telia.com
Tom Svensson (ansvarig för vattenvårdsfrågor), tom.svensson999@gmail.com