Rädda Tursköpsskogen!

Turköpsskogen är en ädellövsskog belägen mellan Svedberga kulle och Kattarp. Kronhjorten, såväl som många andra vilda djur och växter har sin livsmiljö i skogen och här finns många rödlistade arter. Nu har ägaren av skogen ansökt om tillstånd att avverka och förvandla skogen till betesmark. Naturskyddsföreningen protesterar tillsammans med KOF – Kullabygdens ornitologiska förening. Se artikel i HDMin mening i HD – Se inslag i SVT Namninsamling – Läs vår gemensamma skrivelse…Avverka inte Tursköpsskogen – gör den till naturreservat

Den vackra och för den biologiska mångfalden viktiga ädellövskogen Tursköpskogen mitt emellan Svedberga kulle och Kattarp hotas av avverkning. Skånes landskapsdjur kronhjorten och många andra vilda djur och växter har där en fast punkt i ett för övrigt intensivt jordbrukslandskap. Skogen är en av få kvarvarande större sammanhängande ädellövskogar på Kullahalvön och hyser två av skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper. Alla skogsdungar på Kullahalvön är nödvändiga som livsmiljöer för kvarvarande djur och växter. Istället för att avverkas behöver dessa kvarvarande refuger bindas samman av nya naturområden så att biologiska korridorer bildas mellan dem. så att vi får en fungerande grön infrastruktur för växter och djur att sprida och röra sig i.

Vi anser att Tursköpsskogen ska bevaras genom att den blir naturreservat.Stadens strategiska dokument pekar alla åt samma håll. Turköpsskogen omnämns i Natur- och kulturmiljöprogrammet som ett område med höga natur- och kulturvärden och värdefull för landskapsbilden. I Helsingborgs stads grönstrukturprogram, i ÖP2010 och samrådshandling för nya ÖP2021 pekas Turköpsskogen ut som biologisk värdekärna och utvecklingsområde för naturvärden. Området ingår också i ett befintligt grönt stråk mellan Kattarp och Svedberga kulle där det föreslås förstärkning för att knyta samman landskapet. I samrådshandlingen ÖP2021 står att läsa ”Vi skyddar befintlig grönstruktur som har höga bevarandevärden bland annat genom att göra strategiska markinköp och bilda naturreservat”. Turköpsskogen lyfts som ett exempel på områden som bör skyddas, vi håller med.

Kullabygdens ornitologiska förening har under en inventering under våren 2020 funnit 25 rödlistade fågelarter och i övrigt en stor individtäthet och artrikedom av fåglar i skogen. Tursköpsskogen har lång kontinuitet som ädellövskog och ängsmark, förmodligen hundratals år. Den ligger mitt i en av Sveriges mest intensiva flyttfågelskorridorer (rovfåglar, tättingar) som går i ett stråk över Kullahalvön till eller från överfarten över Öresund ofta vid smalaste stället vid Hittarp/Domsten. Skogen har stor betydelse som rastlokal för detta intensiva sträck. Förutom många rödlistade fåglar har det noterats flera rödlistade lavar, många rödlistade insekter och en dryg handfull arter fladdermöss. Den fridlysta orkiden St Pers nycklar växer på flera ställen i skogen och den rödlistade skogsveronikan har här en av sina sin större förekomster i Skåne. Det är en biologiskt mycket värdefull skog med många arter och innehåller två av utpekade nyckelbiotoper.

De föreslagna åtgärderna innebär att c:a två tredjedelar av skogen kommer att avverkas. Man tänker skapa betesmark med få träd kvar, ca 10-30 per hektar på resterande två tredjedelar avskogen. Avverkningen kommer med stor sannolikhet medföra att marken blir blötare och då ökarrisken att de kvarvarande träden, med rotsystem anpassade till vindförhållanden i tät skog, faller vid första storm och lämnar området helt öppet. Detta vet vi efter tidigare erfarenheter från den blåsiga Kullabygden. Kombinationen av fuktigare markförhållanden och röjgödslingseffekter efter avverkning samt trampskador och gödslingseffekt av betesdjur skulle vara förödande för den känsliga och värdefulla floran i området som är en kulturhistorisk rest efter tidigare slåtterhävd.

Häckfågelfaunan kommer att starkt påverkas av avverkningen. Värt att notera är att vid inventeringsarbetet påträffades fyra hackspettsarter, två arter trädkrypare och nötväcka. Alla dessa arter är beroende av död ved och hålträd. Möjligheterna för sträckande fåglar att använda skogen som rast- och övernattningsplats blir betydligt sämre. Vi anser att Skogen i sin helhet bör bevaras som naturreservat.

Thomas Terne, Ordförande Kullabygdens Ornitologiska Förening

Ditte Hallengren, Ledamot Naturskyddsföreningen i Helsingborg