Tursköps skog – naturområde

I den västra delen av Kattarps socken ligger Tursköps skog, som sträcker sig mellan Svedbergavägen i norr och Viebäcken, ett källflöde till Skavebäcken, i söder. Skogen består av en större nordlig del samt två mindre delar i sydväst och sydöst. Delarna avgränsas av smala midjor.

På en karta från 1700-talet ingår området i Tursköps åkrar och ängsvång, och på 1870-talet är området en skogbeväxt äng, troligen en slåtteräng glest beväxt med träd och buskar. På 1940-talet beskrevs området som de förvuxna och illa medfarna kvarlevorna av den äldre ängen. Skogen är 2020 på flera ställen tät, och det finns partier av sly och ogenomträngliga snår av sötbjörnbär.

Skogen är i stora delar en ädellövskog, men även sälg, asp, klibbal och hägg finns på flera ställen. Det finns också många buskar av hassel, brakved, benved, vildapel och skogstry samt örter som gulplister, stor häxört, ormbär, skogsbingel, skogsskräppa, vårlök och lundvårlök.

Längst i nordväst finns en hedbokskog med inslag av björk och typiska örter som kruståtel och pillerstarr, och på våren blommar vårfryle, liljekonvalj och ekorrbär. I den nordöstra delen är skogen tätare, och där finns gott om ormbunkar samt lundarv och lågt växande skånebjörnbär. Längst i nordöst har det legat en gård, vilket antyds av förvildad humle. Dessutom finns det en damm med andmat och gäddnate.

Från en nyanlagd grusplan intill Svedbergavägen går en mer eller mindre igenväxt skogsväg först åt sydväst och sedan åt söder, på vilken det växer rikligt med skogsveronika, faktiskt kommunens största bestånd av denna rödlistade art. Vägen leder fram till ett halvöppet område, som en gång var ett rikt orkidékärr, men som nu delvis är planterat med granar. På våren kan man finna sankt Pers nycklar, tvåblad, skogsbräsma, mörk lungört och gullpudra, senare grönvit nattviol, kransrams, gökblomster, hässleklocka och rankstarr. I skogskanten intill den gamla fäladsgränsen väster om kärret växer blåsippa och det vackra gräset lundslok.

Den sydvästra delen innehåller mest bara mer eller mindre vanliga arter, t.ex. skogsviol och gräset lundelm. Nära gården alldeles söder om skogen blommar det på våren av förvildad snödroppe, vintergäck, påsklilja och rysk blåstjärna.

I den sydöstra delen närmast Viebäcken finns ett inhägnat område där buskar och träd har fått växa fritt och nu bildar en hel del sly. Bäcken är helt kanaliserad med branta kanter, och i och vid den växte t.ex. gles igelknopp, sumpfräne och strandgyllen. Den är nyligen rensad och till synes helt utan växter.

Ovan nämnda grusplan i skogens norra del intill Västrabyvägen är en bra utgångspunkt för vandringar. Dit kan man komma från Västraby gård eller T-vägskälet norr om Tursköps gård.

Källor:
Kattarps socken, laga delning 1756. Lantmäteristyrelsens arkiv.
Tursköp, laga skifte, ägoutbyte 1873. Lantmäterimyndighetens arkiv (12-KAT-61).
Tursköp, laga skifte 1880. Lantmäterimyndighetens arkiv (12-KAT-77).
Inventering av Luggude härad, Tursköp 1943. Universitetsbiblioteket i Lund, Mårten Sjöbecks handskriftssamling.

Text: Jan-Erik Hederås